Pravila nagradne igre

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Atelje Satin d.o.o., Ljubljanska cesta 8, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija Facebook strani Satin – atelje za napredno nego telesa (https://www.facebook.com/AteljeSatin v nadaljevanju: Facebook stran).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da Facebook stran Satin – atelje za napredno nego telesa pričnejo slediti, pod Facebook objavo nagradne igre označijo osebo, kateri bi želeli priporočiti nagradno igro. Med vsemi sodelujočimi bo organizator nagradne igre naključno izžrebal enega nagrajenca.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od 2. 5. 2022 do vključno 15. 5. 2022 do 23.59 ure. Organizator ima 3 delovne dni časa, da izžreba zmagovalce nagradne igre.

7. Nagradni sklad

V nagradnem skladu je 1 x darilni bon za masažo hrbta. Nagrajenec bo eden.

8. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

9. Žrebanje nagrajenca

Organizator nagradne igre bo v roku treh delovnih dni od zaključka nagradne igre z naključnim žrebom določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

V žrebanje se vključijo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v času trajanja nagradne igre in izpolnjujejo vse ostale pogoje teh pravil.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju pod objavo nagradne igre na Facebook strani. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženec soglaša s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec mora nagrado osebno dvigniti v roku 1 meseca od obvestila o prejemu nagrade na Facebook-u.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

12. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje aplikacije in/ali družabnega omrežja Facebook ali Instagram, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta torganizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Elgem, trgovina in storitve, d.o.o. in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: atelje@satin.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.satin.si, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

16. Ostale določbe

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo v komentraju pod objavo nagradne igre na Facebook in Instagram strani. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje spremembami.

Novo mesto, 2. 5. 2022